landscape2.jpglandscape3.jpg

Посета ученика вишем суду

Ученицусу потом посетили и писарницу Вишег суда, где им је објашњено којим редоследом и на који начин се предмети заводе.

Након тога, ученицима су предочена и објашњена правила понашања у судници и на главном претресу, као и правила понашања изван суднице, основна права и обавезе свих учесника у поступку, као и обим надлежности Вишег суда.

Поред горе наведеног, ученици су упознати и са техничким могућностима Вишег суда у Ваљеву и то пре свега са:

·         Линк везом помоћу које се могу саслушавати оштећени и посебно осетљиви сведоци, иако физички нису присутни у сали где се одржава главни претрес

·         Посебном просторијом  - притворском јединицом у коју се пре почетка главног претреса, као и у паузама истог, смештају притворена окривљена лица

Такође, током посете ученицима је указано на конкретне последице са којима се осуђена лица сусрећу након правоснажног окончања кривичног поступка, а објашњена су и основна пенолошка правила, везана за извршење казни.

         Ученицимасу наведена и објашњена кривична дела која су у надлежности Вишег суда у Ваљеву, као и кривичне санкције која су за та дела прописана, као што су кривично дело убиство из чл.113. КЗ, кривично дело тешко убиство из чл.114. КЗ, кривично дело силовање из чл.178. КЗ (којом приликом је ученицама објашњено како да препознају потенцијалне извршитеље овог кривичног дела и на каква понашања истих треба да обрате пажњу, а све ради затите ученика од ове реалне опасности), кривично дело Насилничко понашање на спортским приредбама или јавним скуповима из чл.344 а КЗ...

         У циљу превентивног деловања, ученицима је посебно указано на конкретну опасност од све већег присуства наркотика на илегалном тржишту уз посебно наглашавање са каквим се све негативним последицама, како процесно правним, тако и животним сусрећу лица која су у вези са наркотицима. Поред наведеног ученици су упозорени да су позитивним правом прописана и следећа кривична дела: Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 КЗ, Омогућавање уживања опојних дрога из чл.247 КЗ и Неовлашћено држање опојних дрога из чл.246 а, а посебно им је указано да је за кривично дело из чл.246 КЗ прописана минимална казна затвора у трајању од 3 године, која се не може ублажити.

            Наконодржаног предавања ученици су показали велико интересовање за изложене теме, те им је дата могућност да постављањем питања сазнају све оно што их је интересовало, а везано за предмет посете суду као и за конкретна кривична дела.

            Обзиром да су ученици исказали заинтересованост за ову материју, договорено је да се у оквиру школе организују предавања у сарадњи са представницима Вишег суда и Полицијске управе Ваљево, као и да ученици присуствују одређеним суђењима, обзиром да су изразили жељу и интересовање да све што им је теоријски објашњено виде и у пракси.

Зареализовану посету, гостопримство и све што су ученици сазнали и видели у овој посети, исказали смо захвалност запосленима Вишег суда у Ваљеву, који су нам свесрдно изашли у сусрет да ова посета буде реализована,

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"