landscape2.jpglandscape3.jpg

Ученички парламент

у петак 04.10.2013. године са почетком у 12.45 у амфитеатру школе одржаће се конститутивна седница ђачког парламента 

Aкцијa „Чеп за хендикеп“

Ученички парламент Економске школе „Ваљево“  је на својој седници одржаној 25.11.2016. донео одлуку да подржи хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“ и да организује „Новогодишњу хуманитарну акцију“ у нашој школи.

Хуманитарно-еколошку акцију „Чеп за хендикеп“ покренуло је удружење параплегичара из Зрењанина ради помоћи људима с

а инвалидитетом из целе Србије, за куповину колица, ходалица и других ортопедских помагала. Акција нема рок трајања.  Потребно је да чепове од пластичних флаша, тетрапак амбалаже, киндер јаја, шампона, оплемењивача и сл. убаците у кутију која ће бити за то предвиђена.

Сваки чеп има вредност, а када се донира од срца та вредност је непроцењива.

Такође, за ученике наше школе који су у тешкој материјалној ситуацији донели смо одлуку да покренемо акцију прикупљања новчаних средстава. Акција ће трајати од 1.12. до 15.12.2016. Одељењске старешине треба да доставе имена тих ученика педагогу школе, Гордани Миловановић. ОЗ и сви професори и радници школе који желе да подрже ову акцију могу се јавити ученицама Пушић КатариниIII/3 и Јевтић Славици III/4, а у Осечини професору Немањи Јаковљевићу.

 

Унапред се захваљујемо свима који ће допринети да ове хумане акције реализујемо: наше мало некоме је много.

 

 

                                                        Ученички парламент Економске школе „Ваљево“

 

*Закон о основама система образовања и васпитања, члан 105.

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент ради:

1. Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3.   Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и активностима ученичког парламента:

4.         Активног учешћа школе у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5-         Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

            Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

            Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог взакона.

            Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

            Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Ученички парламент чине легално изабрани председници и заменици председника одељењских заједница у школи. Ученички парламент је највише демократско тело ученика које се бави свим питањима везаним за живот и рад ученика у школи, а посебно питањима везаним за заштиту права и одговорности ученика, као и питањима партиципације ученика у доношењу одлука важних за саме ученике. Директор школе, периодично подноси извештај Ученичком парламенту о активностима у школи важним за ученике и прибавља њихово мишљење и сарадњу у вези разних садржаја из живота и рада школе. Ученички парламент доноси сваке године свој програм рада за текућу годину, а има и свој Правилник о раду парламента. Ради лакшег и ефикаснијег извршавања послова, Парламент бира Ученичко веће које чини по два представника из сваког разреда. Парламент бира председника и своје представнике за Школски одбор и библиотечку комисију. Рад ученичког парламента помажу и координирају педагог и психолог школе.

 

План и програм рада Ученичког парламента за школску 2012./2013. годину

 

СЕПТЕМБАР

Конституисање Ученичког парламента

Упознавање са правилником

Информисање Ученичког парламента о могућим активностима у току школске године ( трибина „Трговина људима, Израда сајта школе, Сређивање учионица, Дечија права – израда паноа у недељи Дечијих права, семинар и израда акционих планова радних група“)

Избор радних група, Ученичког већа, представника Парламента у комисије: естетску, школску архиву, Извештај)

Текућа питања

 

ОКТОБАР

Семинар за ученике о Ученичком парламенту

Операционализација програма рада Ученичког парламента

Текућа питања

 

НОВЕМБАР

Успех и дисциплина

Информисање о екскурзијама

 

ФЕБРУАР

Успех и дисциплина

Семинар о ученичкој медијацији

Текућа питања

 

ЈУН

Успех четвртог разреда

Матурски испити

Маурско вече

Извештај о раду Парламента

Извештај о екскурзијама

Текућа Питања

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"