landscape2.jpglandscape3.jpg

*Закон о основама система образовања и васпитања, члан 105.

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент ради:

1. Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3.   Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и активностима ученичког парламента:

4.         Активног учешћа школе у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5-         Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

            Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

            Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог взакона.

            Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

            Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Ученички парламент чине легално изабрани председници и заменици председника одељењских заједница у школи. Ученички парламент је највише демократско тело ученика које се бави свим питањима везаним за живот и рад ученика у школи, а посебно питањима везаним за заштиту права и одговорности ученика, као и питањима партиципације ученика у доношењу одлука важних за саме ученике. Директор школе, периодично подноси извештај Ученичком парламенту о активностима у школи важним за ученике и прибавља њихово мишљење и сарадњу у вези разних садржаја из живота и рада школе. Ученички парламент доноси сваке године свој програм рада за текућу годину, а има и свој Правилник о раду парламента. Ради лакшег и ефикаснијег извршавања послова, Парламент бира Ученичко веће које чини по два представника из сваког разреда. Парламент бира председника и своје представнике за Школски одбор и библиотечку комисију. Рад ученичког парламента помажу и координирају педагог и психолог школе.

 

План и програм рада Ученичког парламента за школску 2012./2013. годину

 

СЕПТЕМБАР

Конституисање Ученичког парламента

Упознавање са правилником

Информисање Ученичког парламента о могућим активностима у току школске године ( трибина „Трговина људима, Израда сајта школе, Сређивање учионица, Дечија права – израда паноа у недељи Дечијих права, семинар и израда акционих планова радних група“)

Избор радних група, Ученичког већа, представника Парламента у комисије: естетску, школску архиву, Извештај)

Текућа питања

 

ОКТОБАР

Семинар за ученике о Ученичком парламенту

Операционализација програма рада Ученичког парламента

Текућа питања

 

НОВЕМБАР

Успех и дисциплина

Информисање о екскурзијама

 

ФЕБРУАР

Успех и дисциплина

Семинар о ученичкој медијацији

Текућа питања

 

ЈУН

Успех четвртог разреда

Матурски испити

Маурско вече

Извештај о раду Парламента

Извештај о екскурзијама

Текућа Питања

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"