landscape2.jpglandscape3.jpg

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР(IV-5,6)

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.

    -Српски језик и књижевност (писмено)

 

Б) Посебан део обухвата:

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

2. Усмени испит из изборног предмета

 

1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

Садржај практичног рада утврђују се из следећих области:

 

-          пословна средства предузећа;

-          благајничко пословање;

-          евиденција материјала ситног инвентара и амбалаже;

-          трошкови пословања у предузећу;

-          калкулације;

-          реализација роба и услуга;

-          приходи и расходи у пословању предузећа;

-          утврђивање пословног резултата;

-          расподела пословног резултата;

-          инвентарисање;

-          банкарско пословање;

-          финансијско пословање у предузећу;

-          статистичко обухватање производње и промета и

-          изражавање пословног резултата

 

2. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

Ученик бира један предмет између следећих:

 

 1. Математика
 2. Основи економије
 3. Пословна економије
 4. Рачуноводство
 5. Маркетинг
 6. Статистика

      7.   Монетарна економија и банкарство

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР( IV-2,9)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.

 

    -Српски језик и књижевност (писмено)

 

Б) Посебан део обухвата:

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

2. Усмени испит из изборног предмета

 

 1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Садржај задатака за практичан рад утврђује се из следећих области:

 

-          Организација и пословање туристичких агенција;

-          Организација и пословање хотела;

-          Туристичке агенције и транспортна предузећа;

-          Туристичке агенције и угоститељска предузећа;

-          Туристичке агенције и државни органи,банке,осигурања и друштвене организације;

-          Пословање Rent-a-car,

-          Пословне књиге и обрасци у хотелском пословању;

-          Платни промет туристичке агенције;

-          Туристички аранжмани;

-          Финансијско-рачуноводствено пословање туристичке агенције и

-          Планирање у хотелијерству и туризму.

 

 1. ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Групу изборних предмета чине:

-          Основи угоститељства и туризма

-          Економика организација предузећа

-          Психологија

-          Финансијско пословање

-          Статистика

-          Историја уметности

-          Туристичка географија

-          Маркетинг у туризму

-          Спољнотрговинско и девизно пословање

-          Право

-          Економика туризма и

-          Страни језик (по избору)

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР(IV-7)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.

 

    -Српски језик и књижевност (писмено)

 

Б) Посебан део обухвата:

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

2. Усмени испит из изборног предмета

 

 

1.МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

Садржај практичног рада утврђује се из следећих области:

 

 1. Припрема салата
 2. Супеи чорбе
 3. Јела од поврћа
 4. Хладна предјела
 5. Топла предјела
 6. Јела од речних и морских риб,
 7. Готова јела
 8. Печења
 9. Јела са роштиља

10.Посластичарство и

11.Јела по поруџбини

 

2.ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Групу изборних предмета чине:

 

 1. Основи туризма и угоститељства
 2. Економика и организација предузећа
 3. Психологија
 4. Туристичка географија
 5. Хигијена
 6. Маркетинг у туризму
 7. Познавање робе
 8. Уметничко обликовање
 9. Наука о исхрани

10.Хотелијерство

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР-ОГЛЕД(IV-3,4)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

1. Испит из матерњег језика

 

- испит се полаже писмено, траје три сата, ученик обрађује једну од четири понуђене теме.

 

2. Испит за проверу стручно-теоријских знања

 

-полаже се писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања који садржи до 50 задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова, бодови се преводе у успех, скала успешности је петостепена. Израда теста траје 180 минута и попуњава се хемијском оловком.

Предмети који су обухваћени тестом су:

 

Наставни предмет

Назив модула

Економика предузећа

1. Имовина предузећа

2. Управљање трошковима

3. Организација предузећа

4. Мерење успешности пословања

5. Појам маркетинга и истаживања тржишта

6. Маркетинг микс

 

Канцеларијско пословање

7. Савремена канцеларија

8. Основни појмови о канцеларијском потрошном материјалу

9. Евиденције

10. Појам и значај класификација

11. Рад са текућом поштом и актима

12. Огранизација састанака, седница, скупова и презентација

13. Архивирање и класификација докумената

14. Организација службених путовања

15. Састављање исправа

16. Пословна кореспонденција

 

Књиговодство

17. Евиденција платног промета

18. Евиденција пословних односа са другим предузећима

19. Залихе робе

20. Евиденција расхода

21. Евиденција прихода

22. Утврђивање резултата пословања и финансијско извештавање

 

Право

 

23. Привредни субјекти

24. Заснивање радног односа

25. Евиденција у области рада

26. Уговори о привреди

 

 

 

 

3. Матурски практичан рад ( траје 180 минута)

 

- има за циљ практичну проверу главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни профил:

 

               *општи правни и кадровски послови са евиденцијом

               *послови продаје са евиденцијом

               *послови набавке са евиденцијом

 

(матурски практичан рад се спроводи у школи, у бироима за обуку, на матурском практичном раду ученик извршава три радна задатка)

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД(IV-1,8)

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

1. Испит из матерњег језика

 

-          испит се полаже писмено, траје три сата, ученик обрађује једну од четири понуђене теме.

 

2.Испит за проверу стручно-теоријских знања

 

Циљ овог дела испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни профил комерцијалиста-оглед.Провера остварености очекиваних исхода знања врши се тестирањем-тест садржи највише 50 задатака,ученик може да постигне 100 бодова који се предове у успех на основу унапред утврђене скале.Израда теста траје 180 минута и попуњава се хемијском оловком.

Предмети и модули заступљени на испиту за проверу стручно-теоријских знања су:

 

-          трговинско пословање: * организациони облици продаје

                                                  * трговина,тржиште и транспотр

                                                  * трговинско предузеће

 

-          спољнотрговинско пословање: * спољна трговина

                                                               * девизно пословање

                                                               * царине

 

-          пословне финансије : * хартије од вредности

                                              * увод у финансије

 

3.Матурски практичан рад (израда матурског практичног рада траје 180 минута)

 

-          има за циљ практичну проверу главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни профил.На матурском практичним раду ученик извршава три радна задатка којима се проверава стеченост програмом прописаних стручних компетенција:

 

                                * набавка и продаја робе на унутрашњем тржишту

                                * набавка и продаја робе на иностраном тржишту

                                * пријем,складиштење и отпрема робе

 

 

РАДНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 2014-2015.године

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР IV-9

 

Предмет: Агенцијско и хотелијерско пословање

 

Област: Организација и пословање ТА

 

1.Организација и пословање ТА „Балканик“

2. Организација и пословање ТА „Национал“

3. Организација  и пословање ТА „Big Enex“

4. Организација и пословање ТА „Voyager

5. Организација и пословање ТА према избору кандидата

 

Област: Организација и пословање хотела 

 

1.Организација и пословање рецепцијске службе у хотелу према избору кандидата

2. Организација и пословање службе на спратовима у хотелу према избору кандидата

3. Организација и пословање службе исхране у хотелу према избору кандидата

4. Организација и пословање техничке и финансијско-рачуноводствене службе у хотелу према избору кандидата

 

Област: Туристичке агенције и транспортна предузећа 

 

1.Продаја путних карата

2.  Изнајмљивање превозних средстава према избору кандидата

 

Област: Пословне књиге и обрасци у хотелском пословању

 

1.Пословне књиге и обрасци у пословним јединицама за смештај  - обрадити у хотелу према избору кандидата

2. Пословне књиге и обрасци у пословним јединицама за исхрану - обрадити у хотелу према избору кандидата

 

 

Област: Платни промет  ТА 

 

1.Ваучер или туристичка упутница – обрадити на примеру коришћења угоститељских услуга по избору кандидата

2. Кредитна карта

3. Путнички или туристички чек – обрадити на примеру по избору кандидата

 

Област: Туристички аранжмани 

 

1..Формирати тродневни акциони индивидуални туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

2. Формирати седмодневни боравишни аранжман у бањи  по избору кандидата

3. Формирати седмодневни класични аранжман на дестинацији по избору кандидата

4.Формирати унапред припремљени туристички аранжман за летовање или зимовање на дестинацији по избору кандидата

5.Формирати афинитетни туристички аранжман ( тенис, фотографисање, религија...)

6. Формирати авионски туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

7. Формирати празнични туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

8.Формирати туристички аранжман са комбинованим превозом на дестинацији по избору кандидата

9.Формирати тродневни аутобуски туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

10.Формирати наручени туристички аранжман за брачно путовање на дестинацији по избору кандидата

11.Формирати групни туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

12.Формирати иницијативни туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

13. Формирати рецептивни туристички аранжман на дестинацији по избору кандидата

14.Туристички аранжман „Пут вина у Западној Србији“

15.Екскурзија ученика 8. разреда у трајању од 3 дана – Ђавоља Варош

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР IV-2

 

Предмет: Агенцијско и хотелијерско пословање

 

Област: Туристички аранжмани 

 

1. Формирати тродневни аранжман: Македонија

2. Иницијативни туристички аранжман-Ваљево

3. Формирати унапред припремљени туристички аранжман „Зимовање у Лапонији“

4. Формирати тродневни туристички аранжман-екскурзија осмог разреда-

Ђавоља Варош

5. Формирати десетодневни туристички аранжман „ Летовање на Крфу “

6. Формирати седмодневни туристички аранжман „ Путовање на Мајорку“

7. Формирати туристички аранжман са комбинованим превозом-Црна Гора

8. Формирати рецептивни туристички аранжман „ Пролеће у Паризу“

9. Формирати рецептивни туристички аранжман „ Азурна обала“

10.Формирати авионски туристички аранжман „ Путовање у Истамбул“

11.Формирати туристички аранжман (религиозни туризам) ,,Пут у Јерусалим“

12.Матурска екскурзија у трајању од пет дана –Северна Италија

13.Формирати седмодневни боравишни аранжман у бањи према избору

14.Екскурзија ученика у трајању од седам дана:Будимпешта-Беч-Праг

15.Формирати нарзчени туристички аранжман за брачно путовање на дестинацији по избору кандидата

16.Формиратитуристички аранжман „Пут вина у Западној Србији“

 

Област: Пословне књиге и обрасци у хотелском пословању

1. Пословне књиге и обрасци у пословним јединицама за смештај 

хотела „Нарцис“ Ваљево

2. Пословне књиге и обрасци у пословним јединицама за смештај 

хотела „ОМНИ“ Ваљево

3. Пословне књиге и обрасци у пословним јединицама за исхрану-хотел по избору кандидата

 

Област: Туристичке агенције и угоститељска предузећа

1. Уговор о фиксном закупу ТА «Национал »

2. Уговор о алотману ТА «Типотравел »

3. Уговор о затраженој и потврђеној резервацији по уговорном односу хотелијерства и туристичке агенције

4. Коришћење конвенција и узанси у односима ТА и хотелијерства

 

 

 

Област: Туристичке агенције и транспортна предузећа

1. ТА и транспортна предузећа-изнајмљивање превозних средстава на примеру по избору кандидата

2. ТА и транспортна предузећа-продаја путних карата на примеру по избору кандидата

 

Област: Renta-a-car 

1.Пословни обрасци при изнајмљивању аутомобила (обрадити на примеру по избору)

2.Осигурање у Renta-a-carуслугама

 

 

Област: Платни промет  ТА

1.Ваучер или туристичка упутница – обрадити на примеру коришћења угоститељских услуга по избору кандидата

 

Област: Организација и пословање ТА

1.Организација и пословање ТА „Балканик“ Ваљево

2. Организација и пословање ТА „Национал“ Ваљево

3. Организација  и пословање ТА „Big Enex“Ваљево

4. Организација и пословање ТА „Voyager“ Ваљево

5. Организација и пословање ТА ,,Аска“ Ваљево

 

Област: Организација и пословање хотела

 1. Организација и пословање рецепцијске службе – хотел „ОМНИ“ Ваљево
 2. Организација и пословање рецепцијске службе по избору кандидата
 3. Организација и пословање службе исхране у хотелу према избору кандидата

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР IV-7

 

Предмет: Куварство са практичном наставом

 

Област: Јела са роштиља

1. Лесковачка мућкалица

2. Вешалице

3. Мешано месо

4. Ражњићи (телећи,свињски)

5. Плетенице

 

Област: Топла предјела

1. Охридске паприке

2. Печурке на жару

3. Гратиниране палачинке

4. Пита зељаница

 

Област : Јела по утврђеном менију(по поруџбини)

 

1. Валдорф салата,бифтек «Султан», динстан пиринач,српска салата,палачинке у винском шатоу

2. Прашка шунка са реном,чобански ћевап,печена паприка,палачинке са орасима

3. Рестоване печурке, медаљони « Букетијер » шумадијска салата, омлет «Штефани»

 

Област: Јела по поруџбини

1. Телећи медаљони са сосом од печурака

2. Телећи котлет «Империјал»

3. Чобански ћевап

4. Крменадла на ужички начин

5. Карађорђева шницла

 

Област: Јела од риба

1. Пастрмка на Тржански начин

2. Смуђ на Смедеревски начин

3. Пастрмка на жару

 

 

Област: Хладна предјела

1. Српска закуска

2. Ордевер

3. Печурке у Винегрет сосу

 

Област: Готова јела 

1.Бакрач гулаш

2.Ролат «Штефани»

3.Телећи соте с печуркама

4.Мусака од тиквица

5.Пуњене паприке у парадајз сосу

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР IV-6

 

Област: Пословна средства предузећа

1. Куповина основних средстава финансирана из кредита

2. Куповина основних средстава финансирана из сопствених средстава

3. Продаја основних средстава испод садашње вредности

4. Продаја основних средстава када је NPV=садашњој вредности

5. Продаја основних средстава када је NPV>садашње вредности

6. Бесплатно уступање основних средстава

7. Бесплатан пријем основних средстава од другог предузећа

8. Бесплатан пријем основних средстава од оснивача

9.Прибављање ОС изградњом

 

Област: Благајничко пословање

 1. Благајничко пословање у производном предузећу
 2. Благајничко пословање у трговинскомпредузећу
 3. Благајничко пословање у услужном предузећу
 4. Благајничко пословање у транспортном предизећу

 

Област: Евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже

 1.  Евиденција набавке и трошења материјала када се залихе воде по PNC
 2. Евиденција набавке и трошења материјала када се залихе воде по SNC

 

Област: Трошкови пословања предузећа

1. Обрачун и евиденција трошкова амортизације

2. Обрачун и евиденција производних трошкова

3. Обрачун и евиденција нематеријалних трошкова

4. Обрачун и евиденција материјалних трошкова

5.Обрачун и евиденција трошкова зарада

 

Област:Калкулација

1. Калкулација за утврђивање PC I

2. Калкулација за утврђивање PC II

3. Калкулација цене при увозу робе

 

 

 

Област: Реализација роба и услуга

1. Реализација робе у ТМ

2. Реализација робе у ТВ

3. Реализација услуга у угоститељском предузећу

4.Реализација услуга у транспортном предузећу

 

Област: Приходи и расходи у пословању предузећа

 

 1. Пословни приходи и расходи у трговинском предузећу
 2. Финансијски приходи и расходи у трговинском предузећу
 3. Пословни приходи и расходи у производном предузећу
 4. Финансијски приходи и расходи у производном предузећу
 5. Остали и ванредни приходи и расходи у производном предузећу
 6. Остали и ванредни приходи и расходи у трговинском предузећу
 7. Евиденција прихода и расхода по основу усклађивања вредности имовине

 

Област:Инвентарисање

 

 1. Редовни попис основних средстава у производном предузећу
 2. Редован попис обртних средстава у трговинском предузећу
 3. Ванредни попис робе у трговинском предузећу
 4. Редован попис сировина,материјала и ГП у производном предизећу

 

Област:Финансијско пословање у предузећу

 

 1. Готовински инструменти платног промета
 2. Безготовински инструменти платног промета
 3. Инструменти платног промета у иностранству

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР IV-5

 

Област: Пословна средства предузећа  

 

1. Куповина нових основних средстава финансирана из кредита

2. Куповина  коришћених основних средстава финансирана из сопствених средстава

3. Продаја основних средстава испод садашње вредности

4. Продаја основних средстава када је продајна вреност мања од садашње вредности

5. Продаја основних средстава када је продајна вредност већа од садашње вредности

6. Бесплатно уступање основних средстава

7. Бесплатан пријем основних средстава од другог предузећа

8. Бесплатан пријем основних средстава од оснивача

9.Прибављање основних средстава изградњом

 

 

Област: Благајничко пословање

 

 1. Благајничко пословање у производном предузећу
 2. Благајничко пословање у трговинскомпредузећу
 3. Благајничко пословање у услужном предузећу
 4. Благајничко пословање у транспортном предизећу

5.      Благајничко пословање у спољнотрговинском предузећу

 

Област: Евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже

 

      1. Евиденција набавке и трошења материјала када се залихе воде по Пл. НЦ

      2.Евиденција набавке и трошења материјала када се залихе воде по Ств. НЦ

3.Евиденција набавке и издавања ситног инвентара у употреби

 

Област: Трошкови пословања предузећа

 

1. Обрачун и евиденција трошкова амортизације

2. Обрачун и евиденција производних трошкова

3. Обрачун и евиденција нематеријалних трошкова

4. Обрачун и евиденција материјалних трошкова

5.Обрачун и евиденција трошкова зарада

 

Област: Калкулација

 

1. Калкулација за утврђивање Продајне цене без ПДВ-а

2. Калкулација за утврђивање Продајна цена са ПДВ-ом

3. Калкулација цене при увозу робе

 

 

 

Област: Приходи и расходи у пословању предузећа

 

 1. Пословни приходи и расходи у трговинском предузећу
 2. Финансијски приходи и расходи у трговинском предузећу
 3. Пословни приходи и расходи у производном предузећу
 4. Финансијски приходи и расходи у производном предузећу
 5. Остали и ванредни приходи и расходи у производном предузећу
 6. Остали и ванредни приходи и расходи у трговинском предузећу
 7. Евиденција прихода и расхода по основу усклађивања вредности имовине

 

Област: Инвентарисање

 

 1. Редовни попис основних средстава у производном предузећу
 2. Редован попис обртних средстава у трговинском предузећу
 3. Ванредни попис робе у трговинском предузећу
 4. Редован попис сировина, материјала и готових производа у производном предизећу

 

Област: Финансијско пословање у предузећу

 

 1. Готовински инструменти платног промета
 2. Безготовински инструменти платног промета
 3. Инструменти платног промета са иностранством

 

Област: Банкарско пословање

 

1. Активни банкарски послови

2. Пасивни банкарски послови

3. Неутрални банкарски послови

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2014-2015.године

 

Радни задаци за образовни профил-конобар

 

Шифрaрадног задатка  и назив радног задатка: Услуживање гостију применом одређеног начина услуживања

 

КОН-1     Услуживање енглеског доручка применом бечког начина услуживања

 

КОН-2    Услуживање енглеског доручка применом Iваријанте француског начина услуживања

 

КОН-3     Услуживање енглеског доручка применом IIIваријанте француског начина услуживања

 

КОН-4     Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом бечког начина услуживања

 

КОН-5     Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом енглеског начина услуживања

 

КОН-6     Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом IIIваријанте француског начина услуживања

 

КОН-7     Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ применом Iваријанте француског начина услуживања

 

КОН-13   Услуживање пансионске вечере по менију применом бечког начина услуживања

 

КОН-19   Кафанско пословање применом бечког начина услуживања

 

КОН-22   Услуживање бечког доручка

 

КОН-34   Припреми довршавање јела пред гостом

 

 

 

 

Радни задаци за образовни профил-кувар

 

Шифрaрадног задатка  и назив радног задатка: Припрема јела према задатом менију

 

КУВ-1  Валдорф салата; Кордон блу, мешано вариво, зелена салата; Кох са винским шатоом

 

КУВ-4  Пуњена јаја касино; Говеђи гулаш, широки резанци, витаминска салата; Палачинке са џемом

 

КУВ-5  Салата од лигњи; Котлет Империјал, пиринач вариво, српска салата; Воћна салата

 

КУВ-6  Смуђ у маринату од поврћа; Котлет Парма, парадајз салата; Воћна салата

 

КУВ-8  Валдорф салата; Чобански ћевап, српска салата; Гратиниране палачинке са орасима

 

КУВ-9  Велуте од пилећег меса; Турнедо Росини, мешано вариво, мимоза салата; Принцес крофне са шлагом

 

КУВ-10 Велуте од целера; Пржена риба на тршћански начин, зелена салата; Воћна салата

 

КУВ-12 Потаж од печурака; Бифтек Монте Карло, мешано вариво, парадајз салата; Сува питаса орасима

 

КУВ-13 Рагу чорба од пилећег меса; Лесковачка мућкалица 'на други начин', купус салата; Принцес крофне са шлагом

 

КУВ-14 Чорба на српски начин од пилећег меса; Роловано пилеће месо, мешано вариво или  помфрит, парадајз салата; Кох са винским шатоом

 

КУВ-15 Потаж од печурака; ролат Штефани, спанаћ као крем, парадајз салата, Воћна салата

 

КУВ-17 Валдорф салата; Телећи соте са печуркама, париске кнедле, мимоза салата;

Палачинке са чоколадом

 

КУВ-18 Поховане палачинке са шунком; Соте Строганов, пиринач вариво, српска салата са сиром; Гратиниране палачинке са орасима

 

КУВ-19 Рижото са печуркама; Розбратна на српски начин, купус салата; Воћна салата

 

КУВ-20 Рижото од морских плодова; Филе мињон са печуркама, мешано вариво, зеленасалата; Палачинке са орасима

 

КУВ-21 Гратиниране палачинке са сиром; Телећи медаљони са сосом од печурака, мешано вариво, српска салата; Принцес крофне са шлагом

 

КУВ-22 Смуђ Орли; Крменадла на цигански начин, витаминска салата; Кох са винским шатоом

КУВ-23 Шпагете карбонаре; Котлет Бон-фам, витаминска салата; Принцес крофне са шлагом

 

КУВ-24 Салата од лигњи; Телећи котлет Орлов, мешано вариво, српска салата; Палачинке са чоколадом

 

КУВ-26 Крофне са сиром; Филе мињон на ловачки начин, мешано вариво, мимоза салата; Кох са винским шатоом

 

КУВ-27 Поховане лигње; Ајмокац од пилећег меса, пиринач вариво, српска салата; Кох са винским шатоом

 

КУВ-28 Руски Боршч; Соте Строганов, Пиринач вариво, Витаминска салата; Мирберпита

 

КУВ-29 Италијански минестрон; Котлет „Парма“, српска салата; Кох од гриза са ванил шатоом

 

КУВ-33 Валдорф салата; Хајдучки ћевап, Парадајз салата; Палачинке са чоколадом

 

КУВ-39Потаж од печурака; Карађорђева шницла, мешано вариво, мимоза салата; Палачинке у винском шатооу

 

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"