landscape2.jpglandscape3.jpg

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015-2016.године

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД(IV-1)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

1. Испит из матерњег језика

 

-          испит се полаже писмено, траје три сата, ученик обрађује једну од четири понуђене теме.

 

2.Испит за проверу стручно-теоријских знања

 

Циљ овог дела испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни профил комерцијалиста-оглед. Провера остварености очекиваних исхода знања врши се тестирањем-тест садржи највише 50 задатака,ученик може да постигне 100 бодова који се предове у успех на основу унапред утврђене скале.Израда теста траје 180 минута и попуњава се хемијском оловком.

Предмети и модули заступљени на испиту за проверу стручно-теоријских знања су:

 

-          трговинско пословање: * организациони облици продаје

                                                  * трговина,тржиште и транспорт

                                                  * трговинско предузеће

 

-          спољнотрговинско пословање: *спољна трговина

                                                               * девизно пословање

                                                               * царине

 

-          пословне финансије : * хартије од вредности

                                              * увод у финансије

 

3.Матурски практичан рад (израда матурског практичног рада траје 180 минута)

 

-          има за циљ практичну проверу главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни профил.На матурском практичним раду ученик извршава три радна задатка којима се проверава стеченост програмом прописаних стручних компетенција:

 

                                * набавка и продаја робе на унутрашњем тржишту

                                * набавка и продаја робе на иностраном тржишту

                                * пријем,складиштење и отпрема робе

 

 

-          пословне финансије : * хартије од вредности

                                              * увод у финансије

 

3.Матурски практичан рад (израда матурског практичног рада траје 180 минута)

 

-          има за циљ практичну проверу главних стручних компетенција прописаних планом и програмом за образовни профил.На матурском практичним раду ученик извршава три радна задатка којима се проверава стеченост програмом прописаних стручних компетенција:

 

                                * набавка и продаја робе на унутрашњем тржишту

                                * набавка и продаја робе на иностраном тржишту

                                * пријем,складиштење и отпрема робе

 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР( IV-2,9)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.

 

    -Српски језик и књижевност (писмено)

 

Б) Посебан део обухвата:

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

2. Усмени испит из изборног предмета

 

  1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Садржај задатака за практичан рад утврђује се из следећих области:

 

-          Организација и пословање туристичких агенција;

-          Организација и пословање хотела;

-          Туристичке агенције и транспортна предузећа;

-          Туристичке агенције и угоститељска предузећа;

-          Туристичке агенције и државни органи,банке,осигурања и друштвене организације;

-          Пословање Rent-a-car,

-          Пословне књиге и обрасци у хотелском пословању;

-          Платни промет туристичке агенције;

-          Туристички аранжмани;

-          Финансијско-рачуноводствено пословање туристичке агенције и

-          Планирање у хотелијерству и туризму.

 

  1. ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Групу изборних предмета чине:

-          Основи угоститељства и туризма

-          Економика организација предузећа

-          Психологија

-          Финансијско пословање

-          Статистика

-          Историја уметности

-          Туристичка географија

-          Маркетинг у туризму

-          Спољнотрговинско и девизно пословање

-          Право

-          Економика туризма и

-          Страни језик (по избору)

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР(IV-5,6,8)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.

 

    -Српски језик и књижевност(писмено)

 

Б) Посебан део обухвата:

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

2. Усмени испит из изборног предмета

 

1.МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

Садржај практичног рада утврђују се из следећих области:

 

-          пословна средства предузећа;

-          благајничко пословање;

-          евиденција материјала ситног инвентара и амбалаже;

-          трошкови пословања у предузећу;

-          калкулације;

-          реализација роба и услуга;

-          приходи и расходи у пословању предузећа;

-          утврђивање пословног резултата;

-          расподела пословног резултата;

-          инвентарисање;

-          банкарско пословање;

-          финансијско пословање у предузећу;

-          статистичко обухватање производње и промета и

-          изражавање пословног резултата

 

 

 

2. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

 

Ученик бира један предмет између следећих:

 

  1. Математика
  2. Основи економије
  3. Пословна економије
  4. Рачуноводство
  5. Маркетинг
  6. Статистика

      7.   Монетарна економија и банкарство

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР(IV-7)

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.

 

    -Српски језик и књижевност(писмено)

 

Б) Посебан део обухвата:

 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

2. Усмени испит из изборног предмета

 

1.МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

Садржај практичног рада утврђује се из следећих области:

 

-врсте доручака,

-услуживање у кафанама,

-ресторанско пословање,

-услуживање у пансионским ресторанима,

-услуживање специјалних јела у ресторанима,

-услуживање заједничких ручкова и вечера (table dot servis),

-барско пословање,

-фламбирање и транширање,

-свечани ручак и вечера – банкет,

-коктел партија,

-свечани пријеми са хладним и топлим бифеом и

-чајанка.

2.ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Групу изборних предмета чине:

 

-основи туризма и угоститељства,

-економика и организација предузећа,

-психологија,

-туристичка географија,

-маркетинг у туризму,

-познавање робе,

-основи куварства,

-хотелијерство,

-наука о исхрани и

-страни језик ( по избору).

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР (IV-3,4)

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

1. Испит из српског ,односно матерњег језика и књижевности

 

-          испит се полаже писмено, траје три сата, ученик обрађује једну од четири понуђене теме.

 

2.Испит за проверу стручно-теоријских знања

 

Циљ овог дела испита је провера стручно-теоријских знања неопходних уза обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.На испиту се проверавају знања која стичу из предмета:

-          Канцеларијско пословање

-          Право

-          Књиговодство

-          Економија

-          Пословна психологија

Испит се полаже писмено,решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања,који садржи до 50 задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова.

Бодови се преводе у успех . Скала успешности је петостепена.

 

Укупан број бодова остварен на тесту

УСПЕХ

До 50

Недовољан (1)

50,5-63

Довољан (2)

63,5-75

Добар(3)

75,5-87

Врло добар (4)

87,5-100

Одличан (5)

 

3.Матурски практичан рад (израда матурског практичног рада траје 180 минута)

 

Циљ матурског практичног рад је провера стручних компентенција прописаних Стандардом квалификације за образовни профил пословни администратор.

На матурском практичном раду ученик извршава један сложени радни задатак којим се проверавају прописане компентенције.Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. Део задатка којим се проверава пословна коресподенција на енглеском језику прегледа наставник предмета Пословни енглески.

Ако је просечни број бодова на радном задатку мањи од 50,сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1).

Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова на задатку, сматра се да је кандидат показао компетентност.

Бодови се преводе у успех према следећој скали:

 

Укупан број бодова

УСПЕХ

 50-63

Довољан (2)

64-77

Добар (3)

78-90

Врло добар(4)

91-100

Одличан (5)

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ  ИСПИТ

 

ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

По завршеном образовању за образовни профил  КОНОБАР  ученик стиче стручне компетенције које се проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у следећој табели.

 

Назив радног задатка: Услуживање  гостију применом одређеног начина услуживања

 

КОН-1 Услуживање енглеског доручка применом бечког начина услуживања

КОН-2 Услуживање енглеског доручка применом Iваријанте француског начина услуживања

КОН-3 Услуживање енглеског доручка применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-4 Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом бечког начина услуживања

КОН-5 Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом енглеског начина услуживања

КОН-6

Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом IIIваријанте француског начинауслуживања

КОН-7

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ применом Iваријанте француског начина услуживања

КОН-8

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-9

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ применом енглеског начина услуживања (припрема јела пред гостом)

КОН-10 Услуживање заједничког ручка применом бечког начина услуживања

КОН-11 Услуживање заједничке вечере применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-12

Услуживање заједничког - пословног ручка применом IIваријанте француског начина услуживања

КОН-13 Услуживање пансионске вечере по менију применом бечког начина услуживања

КОН-14

Услуживање пансионске вечере по менију применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-15 Услуживање пансионске вечере по менију применом бечког начина услуживања

КОН-16

Услуживање на свечаном пријему - банкету применом IIваријанте француског начина услуживања

КОН-17

Услуживање на свечаном пријему - банкету применом IIваријанте француског начина услуживања

КОН-18

Услуживање на свечаном пријему– коктел партији применом IIваријанте француског начина услуживања

КОН-19 Кафанско пословање применом бечког начина услуживања

КОН-20 Кафанско пословање применом бечког начина услуживања

КОН-21 Кафанско пословање применом бечког начина услуживања

КОН-22 Услуживање бечког доручка

КОН-23 Услуживање бечког доручка

КОН-24 Услуживање бечког доручка

КОН-25

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ са елементима барског пословања применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-26

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ са елементима барског пословања применом бечког начина услуживања

КОН-27

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ са елементима барског пословања применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-28

Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ са услуживањем пенушавог вина применом бечког начина услуживања

КОН-29

Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ са услуживањем пенушавог вина применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-30

Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ са услуживањем пенушавог вина применом енглеског начина услуживања

КОН-31 Услуживање ручка у ресторану „Tabledhot“ применом бечког начина услуживања

КОН-32

Услуживање ручка у ресторану „Tabledhot“ применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-33 Услуживање ручка у ресторану „Тabledhot“ применом бечког начина услуживања

КОН-34 Припрема и довршавање јела пред гостом

КОН-35 Припрема и довршавање јела пред гостом

КОН-36 Припрема и довршавање јела пред гостом

КОН-37 Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом бечког начина услуживања

КОН-38

Услуживање ручка у ресторану „Alacarte“ применом IIIваријанте француског начина услуживања

КОН-39

Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“, предјело применом IIIваријанте а главно јело применом Iваријанте француског начина услуживања

КОН-40 Услуживање вечере у ресторану „Alacarte“ применом бечког начина

Услуживања

 

ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

 

По завршеном образовању за образовни профил   КУВАР  ученик стиче стручне компетенције које  се  проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у следећој табели.

 

Назив радног задатка :Припрема јела према задатом менију

 

КУВ-1 Валдорф салата; Кордон блу, мешано вариво, зелена салата; Кох са винским шатоом

КУВ-2 Говеђа салата; Пилав од пилећег меса, зелена салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-3 Пилећа салата; Ћуфте на грчки начин, зелена салата; Палачинке у винском шатооу

КУВ-4

Пуњена јаја касино; Говеђи гулаш, широки резанци, витаминска салата; Палачинке са џемом

КУВ-5 Салата од лигњи; Котлет Империјал, пиринач вариво, српска салата; Воћна салата

КУВ-6 Смуђ у маринату од поврћа; Котлет Парма, парадајз салата; Воћна салата

КУВ-7 Салата од лигњи; Мусака од тиквица, парадајз салата; Палачинке у винском шатооу

КУВ-8 Валдорф салата; Чобански ћевап, српска салата; Гратиниране палачинке са орасима

КУВ-9

Велуте од пилећег меса; Турнедо Росини, мешано вариво, мимоза салата; Принцес

крофне са шлагом

КУВ-10 Велуте од целера; Пржена риба на тршћански начин, зелена салата; Воћна салата

КУВ-11

Потаж од броколија; Рамстек Мирабо, мешано вариво, мимоза салата; Сува пита са

орасима

КУВ-12

Потаж од печурака; Бифтек Монте Карло, мешано вариво, парадајз салата; Сува пита са орасима

КУВ-13

Рагу чорба од пилећег меса; Лесковачка мућкалица 'на други начин', купус салата;

Принцес крофне са шлагом

КУВ-14

Чорба на српски начин од телећег меса; Роловано пилеће месо, мешано вариво,

парадајз салата; Кох са винским шатоом

КУВ-15 Потаж од печурака; ролат Штефани, спанаћ као крем, парадајз салата, Воћна салата

КУВ-16

Похован качкаваљ; Срнећи рагу са печуркама, париске кнедле, краставац салата;

Воћна салата

КУВ-17

Валдорф салата; Телећи соте са печуркама, париске кнедле, мимоза салата;

Палачинке са чоколадом

КУВ-18

Поховане палачинке са шунком; Соте Строганов, пиринач вариво, српска салата са

сиром; Гратиниране палачинке са орасима

КУВ-19 Рижото са печуркама; Розбратна на српски начин, купус салата; Воћна салата

КУВ-20

Рижото од морских плодова; Филе мињон са печуркама, мешано вариво, зелена

салата; Палачинке са орасима

КУВ-21

Гратиниране палачинке са сиром; Телећи медаљони са сосом од печурака, мешано

вариво, српска салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-22

Смуђ Орли; Крменадла на цигански начин, витаминска салата; Кох са винским

шатоом

КУВ-23 Шпагете карбонаре; Котлет Бон-фам, витаминска салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-24

Салата од лигњи; Телећи котлет Орлов, мешано вариво, српска салата; Палачинке са чоколадом

КУВ-25

Пуњена јаја Касино; Турнедо Росини, мешано вариво, зелена салата; Сува пита са

орасима

КУВ-26

Крофне са сиром; Филе мињон на ловачки начин, мешано вариво, мимоза салата; Кох са винским шатоом

КУВ-27

Поховане лигње; Ајмокац од пилећег меса, пиринач вариво, српска салата; Кох са

винским шатоом

КУВ-28

Руски Боршч; Соте Строганов, Пиринач вариво, Витаминска салата; Палачинке са џемом

КУВ-29

Италијански минестрон; Котлет „Парма“, српска салата; Кох од гриза са винским

шатоом

КУВ-30

Суфле са печуркама; Бифтек сaфефер сосом, мешано вариво, Зелена салат;, Принцес

крофне са шлагом

КУВ-31

Равиоли са сиром у бешамел сосу; Медаљони “Салтим Бока”, мешано вариво,

парадајз салата; Палачинке са чоколадом у винском шатоу

КУВ-32

Суфле са спанаћем; Шпикована говедина у пикант сосу, париске кнедле, Српска

салата; Палачинке са орaсима у винском шатоу.

КУВ-33 Валдорф салата; Хајдучки ћевап, Парадајз салата; Палачинке са чоколадом

КУВ-34

Смуђ у маринату од поврћа; Котлет ''Миланез'', краставац салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-35 Попијети од смуђа; Котлет ''Парма'', парадајз салата; Воћна салата

КУВ-36

Велуте од пилећег меса; Соте ''Строганов'', динстани пиринач, парадајз салата;

Гратиниране палачинке са орасима

КУВ-37

Салата од говеђег меса; Риба на тршћански начин, кувани слани кромпир, краставац салата; Палачинке са џемом

КУВ-38

Kрем потаж од парадајза; Филе мињони на мексички начин, мешано вариво, купус

салата; Палачинке са чоколадом

КУВ-39

Потаж од печурака; Карађорђева шницла, мешано вариво, мимоза салата; Палачинке у винском шатооу

КУВ-40

Француска салата; Риба на далматински начин, салата од свеже паприке; Сува пита са орасима

КУВ-41

Чорба на српски начин од телећег меса, филе мињони са печуркама, мешано вариво,

зелена салата, палачинке са џемом.

КУВ-42

Велуте потаж од целера, роловано пилеће месо, мешано вариво, парадајз салата,

кохом са винским шатоом

КУВ-43 Поховане лигње, хајдучки ћевап, краставац салата, сува пита са орасима

КУВ-44

Смуђ „орли“, филе мињони са печуркама, мешано вариво, мимоза салата, палачинке

са чоколадом.

КУВ-45

Крофне са сиром, телећи соте са печуркама, париске кнедле, српска салата, принцес

крофне са шлагом.

 

 

 

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"