је образовни профил IV степена. Уобичајени послови које комерци-јалиста врши су: потрага и повезивање са снабдева-чима и купцима, постизање међусобне сагласности у погледу продаје робе или услуга, осигурање правилног преноса робе, обављање административних и осталих канцеларијских послова. За ову делатност кључно је поседовање података и сазнања које се односе на квалитет робе, стално упознавање са променама трговинске правне регулативе, праћење цена и доспелости нових производа на тржиште. Транспортни комерцијалиста специјализован је уско у области транспорта. Закључује уговоре о превозу путника, пртљага и експресних пошиљака у домаћем и међународном саобраћају