За образовни профил правни техничар ученици показују велико интересовање. Не постоји ни једна делатност у савременом свету којој није потребан административни стручњак. Дуго вре-мена у нашој пракси владало је мишљење да послове у админи-страцији могу да обављају и лица која су завршила друге средње школе, а то се показало веома погрешним. За обављање појединачних група админи-стративних послова постоје одговарајући образовни профили. Међутим, најшире могу-ћности, ипак, пружа правни техничар.Поред стручних предмета из области права и економије ученици стичу и солидно опште образовање.

Правни техничар има могућност запослења, пре свега у држа-вним орга-нима и у свим установама и предузећима на админи-стративним, управним, биротехничким. као и пословима матичара

Ученици који заврше овај образовани профил, научиће право и законе наше и других земаља, радећи добро плаћен посао. Уз

даље школовање на Правном факултету решаваће судске спорове и имаће могућност да отворе сопствену адвокатску канцеларију.