Приликом завршетка Вашег четворогодишњег школовања за цариснког техничара, имаћете знање о царинској вредности робе, царинској тарифи, разумећете царински систем и царински поступак, као и различитост поступака у односу на врсту робе и гране саобраћаја. Такође, бићете упознати са институтима у царинском систему, поступцима царињења робе, слободним зонама и слободним складиштима.

Да бисте били добар царински техничар, поред свега горе наве-деног, неопхо-дно је да разви-јете позитиван однос према по-штовању пропи-са као и профе-сионалну технику. У нашој школи ћете сигурно, моћи да научите да будете савестан и добар радник, којим ће сваки послодавац моћи да се подичи.