Најновије

новости из живота и рада наше школе

”Такмичење у прављењу игара”

”Такмичење у прављењу игара ” у организацији RISC-а и Факултета здравствених и пословних студија Ваљево, организовано је са циљем да […]

Такмичење „Пословни изазов“

Такмичење ”Пословни изазов” покренуто је да подстакне средњошко-лце да своје вештине,знања употребе на иновативан, креативан на-чин, како би унапредили свој […]

Предавање “ Заштита животне средине“

8.10. у 17часова одржано је предавање на тему екологије. Предавачи су били гости из Данске Јане Хадегорд , и Енглеске […]

МИСИЈА

Образовање и васпитавање младих који се школују за занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у два постојећа подручја рада (економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам), као и образовање одраслих (доквалификација и преквалификација).Квалитетан, стручан и практичан рад даје ученицима шансу да по завршетку школовања могу несметано да се укључе у свет рада или да наставе даље образовање.Позитивна клима, неговање добрих односа свих учесника у образовно-васпитном процесу, уз међусобно уважавање и поштовање представља важан приоритет школе.

ВИЗИЈА

Желимо да будемо школа у којој се негује примена савремених метода рада у настави и промовише међусобна толеранција, ненасилна комуникација, култура понашања, уважавање и поштовање свих актера образовно-васпитног процеса, и која пружа подршку за даљи лични раст и развој у безбедној и сигурној средини.

ЦИЉ

Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне капацитете и знања ученика и да стручно оспособи ученике и пирпреми их за даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења. Глобални циље је подизање нивоа квалитета наставе, стучно усавршавање наставника, иновирање наставних програма.

НАШИ ПАРТНЕРИ