је образовни профил чијим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица: обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и преузи-мања ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама.
Већи део наставног процеса код овог образов-ног профила одвија се у специјално опремљеним кабинетима, како би се омогућила симулација проблема који се дешавају у свакодневном посло-вању банака и осигу-равајућих органи-зација.Након заврше-тка четворогодишњег школовања ученици су спремни за рад, али и наставак шко-ловања уписом осно-вних академских или струковних студија на различитима факултетима.