је основни, најстарији и најбројнији профил у Економској школи у Ваљеву. У оквиру овог образовног профила наставним планом и програмом су предвиђени предмети којима се стичу знања и вештине из свих економских области. Овај профил оспособљава ученике за књиговодствене и рачуноводствене послове, послове маркетинга, финансија, менаџмета и сл. Стичући сва ова знања и вештине ученици су оспособљени за запослење у различитим гранама привреде, било да су то банке, осигурања, књиговодствене агенције, или трговачка, туристичка и угоститељска привредна друштва.
Кроз разне општеобразовне предмете учени-ци стичу и проширују постојећа општа знања и културу. Активна употреба рачунара у наста-ви им омогућава да на радним местима брзо и ефикасно оба-вљају послове.
Осим могућности запослења након завршеног четворого-дишњег образовања, овај образовни профил нуди и добро предзнање за наставак школовања и упис основних академских и струкових студија на разичитим факултетима