Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине планирања и организације рада координаторских послова, рачуноводствено-књиговодствених послова, метода и техника административног праћења функција предузећа – набавке, складиштења и продаје. Такође, стећи ће знања и вештине свих облика кореспонденције и комуникације, усмене и писане, уз употребу различитог канцеларијског прибора и алата, рачуна-рске технике и других савремених техника рада.
Настава пословно-адми-нистративне обуке оба-вља се у бироима за обу-ку, где се симулирају секретарскоадминистра-тивни послови као и по-слови у различитим се-кторима и службама у оквиру предузећа.
Пословни администратор ради, по правилу, у канцеларији. Радно место пословни администратори налазе у предузећима – фирмама које се баве различитим врстама делатности, односно могу обављати секретарске, административне, управне и књи-говодствено-благајничке послове.Такође, могу обављати посло-ве складиштења, набавке, па и продаје.